Strona główna

Oferta

Dokumentacja powypadkowa

Wypadki przy pracy

Dokumentacja powypadkowa


Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, wypadkowi traktowanemu na równi z wypadkiem przy pracy pracodawca ma obowiązek sporządzić stosowną dokumentację powypadkową: protokół powypadkowy.


Jeżeli życzą sobie Państwo, przeprowadzimy kompletne postępowanie powypadkowe. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z naszym biurem. Wszystkie nasze dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt naszego serwisu internetowego. Nasz specjalista skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokumentacji powypadkowej.


W razie zaistnienia wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego pracodawca jest zobowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę (definicje wypadków szczególnych znajdują się na końcu niniejszego tekstu).


Kolejność postępowania od momentu zgłoszenia jest następująca (postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy):


  • Powołanie zespołu powypadkowego – w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp lub specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy i przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Spisanie oświadczenia poszkodowanego/świadków – specjalista ds. bhp kontaktuje się z poszkodowanym oraz świadkiem zdarzenia w celu spisania oświadczenia. Zespół powypadkowy dokonuje oględzin miejsca zdarzenia, a także kompletuje inne dokumenty zebrane w czasie ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku (pisemna opinia lekarska, szkice lub fotografie miejsca wypadku);
  • Sporządzenie protokołu powypadkowego – po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku w terminie nie później niż 14 dni od uzyskania zgłoszenia sporządza się protokół powypadkowy;
  • Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym – zespół powypadkowy zapoznaje poszkodowanego z treścią protokół powypadkowego jak również ma obowiązek poinformować go o możliwości zgłaszania uwagi zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym;
  • Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę – protokół powypadkowy jest zatwierdzany przez pracodawcę nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca;
  • Przekazanie jednego z trzech egzemplarzy poszkodowanemu – zespół powypadkowy przekazuje protokół powypadkowy poszkodowanemu, pracodawca zaś obowiązany jest prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Jeżeli pracownik występuje o świadczenia powypadkowe (jednorazowe odszkodowanie) do ZUS, po zakończonym leczeniu jeden egzemplarz wraz z wnioskiem wysyłany jest do ZUS;
  • Przygotowanie statystycznej karty wypadku w celach statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – specjalista ds. bhp przygotowuje statystyczną kartę wypadku, którą należy złożyć poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Definicja wypadku przy pracy - za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Definicja wypadku ciężkiego - za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.


Definicja wypadku śmiertelnego - za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.


Definicja wypadku zbiorowego - za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.Zapraszamy do współpracy

Dlaczego warto współpracować z firmą BHP EKSPERT?

Firma BHP Ekspert powstała w 2010r. Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w organizowaniu kursów na wózki jezdniowe.

Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń BHP wszystkich grup zawodowych. Zajęcia szkoleniowe odbywają się u pracodawcy lub w siedzibie naszej firmy, w zależności od decyzji zleceniodawcy. Zapewniamy: indywidualne podejście do Klienta, profesjonalną i terminową realizację usług oraz poufność powierzonych danych i informacji. Swoim zasięgiem działania obejmujemy województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.