Strona główna

Oferta

Pytania do egzaminu UDT na wózki widłowe

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

Dozorem technicznym nazywamy:

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako:

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

Nieszczęśliwy wypadek to

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

Obowiązki obsługującego określone są

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

Jednostka dozoru technicznego jest

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

Decyzja wydana przez UDT

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

Instrukcja eksploatacji to

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

Obsługującemu nie wolno

Formami dozoru technicznego są

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

Instrukcja stanowiskowa

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

Masą netto 1000 l wody wynosi od

Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

Widząc świecąca się kontrolkę operator

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

Akumulatory kwasowe można ładować

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

Po zakończeniu pracy operator powinien

Sprawne dźwignie sterujące

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

Ładunek należy transportować

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

Przyczyna utraty stateczności wózka może być

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

W chwili wywracania się wózka należy

Wózek może stracić stateczność na skutek

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

Dlaczego warto współpracować z firmą BHP EKSPERT?

Firma BHP Ekspert powstała w 2010r. Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w organizowaniu kursów na wózki jezdniowe.

Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń BHP wszystkich grup zawodowych. Zajęcia szkoleniowe odbywają się u pracodawcy lub w siedzibie naszej firmy, w zależności od decyzji zleceniodawcy. Zapewniamy: indywidualne podejście do Klienta, profesjonalną i terminową realizację usług oraz poufność powierzonych danych i informacji. Swoim zasięgiem działania obejmujemy województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.